ساخت وساز در بهار 92 ده درصد کاهش یافت

به گزارش مجله سینمایی گوگوریو، خبرنگاران: بانک مرکزی نتایج آنالیز فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی در منـاطق شـهری استان های مختلف ایران در سه ماه اول سال 1392، در 4 زمینه سرمایه گذاری، ساختمان های آغاز شده، ساختمان های تکمیل شده و واحدهای مسکونی تکمیل شده را منتشر کرد.

ساخت وساز در بهار 92 ده درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مالی مجله سینمایی گوگوریو، در بهار 92 مجموع سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری ایران، به قیمت جاری حدود 185771 میلیارد ریـال بـوده اسـت کـه 44.6درصـد نسبت به بهار 91 افزایش نشان می دهـد. همچنین از کـل مبلـغ سـرمایه گـذاری مـذکور،ساختمان های مسکونی با 84.3 درصد بیشترین سهم را داشته است.

44.9درصد از این سرمایه گذاری ها در 3 استان تهران، اصفهان و خراسـان رضـوی انجـام پذیرفته است که به ترتیب با 28.2 درصد، 8، 8 درصد و 7.9 درصد بیشترین سهم را در مقایسـه بـا سایر استان هـا دارا بـوده انـد.

این در حالی است که مقایسـه سرمایه گذاری ها بـا بهار 91 حاکی از ان است که سـرمایه گـذاری در استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب 23.5 درصد، 55.8درصد و 98.7 درصد افزایش داشته است.

کاهش 10 درصدی ساخت وسازها

در بهار سال گذشته ساخت 605 هزار و 63 دستگاه ساختمان توسـط بخـش خصوصـی در مناطق شهری ایران آغاز شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن 10.2درصد کـاهش داشته است. برای این ساختمان ها حدود 189766 میلیارد ریال هزینـه و 31.7 میلیـون مترمربـع سطح کل زیربنای طبقات پیش بینی شده است.

متوسـط هزینـه بنـای سـاختمان هـای شـروع شـده حـدود3133 میلیون ریال، میانگین سطح کل زیربنای آنها 523 مترمربع و هزینه یـک مترمربـع بنـای این ساختمان ها 6 میلیون ریال بوده است که نسبت به بهار 91، متوسط هزینه ، سطح کل زیربنا و هزینه یک متر مربع بنای ساختمانها به ترتیـب 50.3درصـد ، 1.8 درصـد و 47.5 درصد افزایش داشته است.

در مدت مذکور از کل تعداد ساختمان های آغاز شده در مناطق شـهری ایـران ، 12.5 درصد به استان اصفهان، 10.8درصد به استان آذربایجان شرقی و 9.4 درصـد بـه اسـتان تهران تعلق داشته است.

در استان اصفهان، تعداد 7594 دستگاه ساختمان با حدود 18376 میلیـارد ریـال هزینـه پیش بینی شده و 2.9 میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقـات شـروع بـه احـداث شده کـه تعداد آن ها نسبت به دوره مشابه سال قبل 31.9 درصد افزایش داشته است.

در استان آذربایجان شرقی، تعداد 6526 دستگاه ساختمان با حدود 12177 میلیارد ریـال هزینه پیش بینی شده و حدود 2.3 میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقـات شـروع بـه احـداث شده که تعداد آن ها نسبت به دوره مشابه سال قبل 24.1 درصد افزایش داشته است.

در استان تهران، احداث 5669 دستگاه ساختمان با حـدود 36964 میلیـارد ریـال هزینـه پیشبینی شده و حدود 5.1 میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات آغاز شد که تعداد آن ها نسبت به دوره مشابه سال قبل 62.5 درصد کاهش داشته است.

کاهش 10.2 درصدی ساخت واحدهای مسکونی

در بهار 92 تعداد 53 هزار و 591 دستگاه از کل ساختمان های شـروع شـده در مناطق شهری ایران به ساختمان های مسـکونی اختصـاص داشـته کـه 10.2 درصـد کمتـر از دوره مشابه سال قبل بوده است.

برای این سـاختمان هـا حـدود 154581 میلیـارد ریـال هزینـه و 25.8 میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات در نظر گرفته شده است.

در سه ماهه مورد گزارش، برای هر دستگاه ساختمان مسکونی آغاز شـده در منـاطق شهری ایران به طور متوسط معادل 2884 میلیون ریال هزینه بنا، 481 مترمربع سطح کـل زیربنـا و حدود 6 میلیون ریال هزیـنه یک مترمربع بنا پیش بینی شده است که نسبت به بهار 91 متوسط هزینه و هزینه یک مترمربع بنای ایـن سـاختمان هـا بـه ترتیـب 41.9 درصـد و 48.7 درصد افزایش نشان می دهد در حالی که سطح کل زیربنای ساختمان ها 4.6 درصد کاهش داشته است.

همچنین در بهار سال گذشته احـداث 6879 دسـتگاه سـاختمان مسـکونی در اسـتان اصفهان آغاز شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 36.8 درصـد افـزایش داشـته اسـت.

هزینه این ساختمان ها حدود 15869 میلیارد ریال و سطح کل زیربنای طبقات آن ها 2.5 میلیـونمترمربع پیش بینی شده است.

میـانگین هزینه بنای ساختمان های فوق معادل 2307 میلیون ریال، متوسط سـطح کـل زیربنای آن ها 364 مترمربع و هزینه یک مترمربع بنای آن ها حدود 6.3 میلیون ریال برآورد شده اسـت که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل متوسط هزینه، سطح کل زیربنا و هزینه یک متر مربع بنای این ساختمان ها به ترتیب 60.5درصد، 1، 1 درصد و 59 درصد افزایش نشان می دهـد.

در سه ماهه مورد گزارش، تعداد 6346 دستگاه سـاختمان مسـکونی در اسـتان آذربایجـان شرقی آغاز به احداث شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 38.3درصد افزایش داشته است. هزینه این ساختمان ها معادل 10319 میلیارد ریال و سطح کل زیربنای طبقات آن ها 2.1 میلیـون مترمربع پیش بینی شده است.

تعداد ساختمان های مسکونی آغاز شده در استان تهران 5536 دسـتگاه بـوده اسـت کـه نسبت به دوره مشابه سال قبل 61.8درصد کاهش داشته است. برای ایـن سـاختمان هـا معـادل34440 میلیارد ریال هزینه و حدود 4.7 میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات پیش بینی شده است.

رشد 47 درصدی ساختمان های تکمیل شده

در سه ماهه اول سال 1392، تعداد 58 هزار و 881 دستگاه سـاختمان در منـاطق شـهری ایـران توسط بخش خصوصی تکمیل شده که نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل 46.7درصـد افـزایش داشته است. برای احداث این ساختمان ها که سطح کل زیربنای طبقات آن ها 29.1 میلیون مترمربع بوده معادل 138294 میلیارد ریال هزینه شده است.

در بهار 92 متوسط هزینه بنای ساختمان های فوق معـادل 2349 میلیـون ریال، میانگین سطح کل زیربنای آن ها 494 مترمربع و هزینه یک مترمربـع بنـای آن هـا معـادل 4.8 میلیون ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبـل متوسـط هزینـه بنـا و هزینـه یـک مترمربع بنای ساختمان ها به ترتیب 19.5 درصد و 32.8درصد افزایش داشته است در حـالی کـه سطح کل زیربنای این ساختمان ها 10درصد کاهش نشان می دهد.

استان تهران 21.3 درصد، استان اصفهان 15.1درصد و استان خراسان رضوی 9.9درصد از کل تعداد ساختمان های تکمیل شده در منـاطق شـهری ایـران را بـه خـود اختصـاص داده انـد.

در سه ماهه اول سال 92 در استان تهران، تعـداد 12528 دسـتگاه سـاختمان تکمیـل شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 36.4 درصد افزایش داشـته اسـت.

هزینـه سـاخت این ساختمان ها و سطح کل زیربنای طبقات آن ها به ترتیب حدود 51999 میلیارد ریال و 8.6 میلیون مترمربع بوده است.

رشد 46 درصدی تکمیل ساختمان های مسکونی

بر اساس این گزارش در بهار 92 از کل تعداد ساختمان های تکمیل شـده در منـاطق شـهری ایران 520 هزار و 54 دستگاه مسکونی بوده است که نسبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل 46.1 درصـد افزایش نشان می دهد.

هزینه بنای ساختمان های فوق حدود 119242 میلیارد ریال و سـطح کـل زیربنای طبقات آنها 24.7 میلیون مترمربع است.

در سه ماهه مورد گزارش، میانگین هزینه بنای سـاختمان هـای مسـکونی تکمیـل شـده در مناطق شهری ایران معادل 2291 میلیون ریال ، متوسط سطح کل زیربنای ساختمان های فـوق475 مترمربع و هزینه یک مترمربع بنای آن ها حدود 4.8 میلیون ریال بوده است که در مقایسه با سه ماهه اول سال 1391 متوسط هزینه و هزینه یـک متـر مربـع بنـای سـاختمان هـا بـه ترتیـب 25 درصد و 39.3 درصد افزایش داشته است در حالی که سطح کل زیر بنای این سـاختمان هـا 10.2درصد کاهش نشان می دهد.

در استان تهران ، تعداد 12145 دستگاه ساختمان مسکونی در سه ماهه اول سال 1392، توسط بخش خصوصی تکمیل شد که نسبت به دوره مشابه سـال قبـل 35.8 درصـد افـزایش داشته است.

هزینه ساخت این ساختمان ها معـادل 48974 میلیـارد ریـال و سـطح کـل زیربنـای طبقات آن ها 8.1میلیون مترمربع بوده است.

متوسط هزینه بنای ساختمان های فوق حدود 4033 میلیون ریـال، میـانگین سـطح کـل زیربنای آنها 665 مترمربع و هزینه یک مترمربع بنای آنها معادل 1، 6 میلیون ریال بـوده اسـت که نسبت به دوره مشابه سال قبل متوسط هزینه بنای ساختمان ها و هزینه یک متـر مربـع بنـای آنها به ترتیب 53.9درصد و 58.8 درصد افـزایش داشـته و میـانگین سـطح کـل زیربنـای آنهـا 3.1درصد کاهش نشان می دهد.

در استان اصفهان، تعداد 7398 دسـتگاه سـاختمان مسـکونی در سـه ماهـه اول سـال1392، توسط بخش خصوصی تکمیل شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبـل 120.5 درصـد افزایش نشان می دهد.

هزینه ساخت این ساختمان هـا حـدود 10297 میلیـارد ریـال و سـطح کـل زیربنای طبقات آن ها 2.3 میلیون مترمربع بوده است.

مـیانگین هـزینه بـنای ساختمان های فوق حدود 1392 میلیون ریال ، متوسط سـطح کل زیربنای آن ها 304 مترمربع و هزینه یک مترمربع بنای آنها معادل 4.6 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل متوسط هزینه و هزینه یک متر مربع بنای ساختمان ها به ترتیب 4.درصد و 33.8 درصد افزایش داشته است در حالی که سطح زیربنای این ساختمان ها 24.9درصد کاهش نشان می دهد.

در سه ماه ه اول سال 92، از کل تعداد 559 هزار و 89 دستگاه ساختمان مسکونی و مسکونی و غیرمسکونی توام تکمیل شـده توسـط بخـش خصوصـی، بناهـای دارای یـک واحـد مسکونی با 31.2درصد بیشترین سهم را داراست.

همچنین ساختمان هـای شـامل 2واحـدمسکونی با 21.1 درصد و 3 واحد مسکونی با 17.3درصد در ردیف های بعدی قـرار گرفتـه انـد.

تعداد کل واحدهای مسکونی ایجاد شده درساختمان های فوق برابـر 198469 دسـتگاه است.

متوسط سطح زیربنای این واحدهای مسکونی 136 مترمربع بوده است که نسبت به دوره مشابه سـالقبل 7.1درصد افزایش یافته است.

در سه ماهه مورد گزارش، از کـل تعـداد واحـدهای مسـکونی تکمیـل شـده ، اسـتان تهـران 30.8درصد، استان اصفهان 10 و درصد استان خراسان رضوی 9.5درصـد را بـه خـود اختصـاصداده اند.

همچنین از تعداد 12500 دستگاه ساختمان مسکونی و مسکونی و غیرمسکونی توام تکمیـل شده در استان تهران ، 32 درصد را ساختمان های دارای 4 واحـد مسـکونی، 27.2 درصـد را 3 واحد مسکونی و 17.2درصد را 7 واحد مسکونی و بیشتر تشـکیل مـی دهنـد.

منبع: تسنیم
انتشار: 31 خرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: gogoryo.ir شناسه مطلب: 689

به "ساخت وساز در بهار 92 ده درصد کاهش یافت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ساخت وساز در بهار 92 ده درصد کاهش یافت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید