تعبیر خواب سفره و سفره انداختن

به گزارش مجله سینمایی گوگوریو، با تعبیر خواب سفره، تعبیر خواب سفره چرک، تعبیر خواب سفره عظیم و پر نعمت، تعبیر خواب سفره کوچک و تعبیر خواب غذا خوردن سر سفره همراه ما باشید.

تعبیر خواب سفره و سفره انداختن

از سفر با تور پاتایا بهاری لذت ببرید و سواحل شگفت انگیز تایلند و مراکز خرید بسیار ارزان پاتایا را از دست ندهید.

سرویس سرگرمی - خواب ها و رویاها می توانند راهنمای ما باشند، زیرا حقیقت مربوط به نقاط ضعف و قوت ما را به خوبی نشان می دهند. خواب بینشی کاملا جدید به ما می بخشد تا بتوانیم به استقبال آنچه که در پیش رو داریم برویم. بنابراین آگاهی از فضای کلی خواب و فهم نمادهای موجود در آن لازم است. برای درک بیشتر رویاها همراه مجموعه تعبیر خواب خبرنگاران باشید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

دیدن سفره در خواب به تعبیر معبرین غربی سمبل و نشانه سه مورد است.

 1. نشانه پیشرفت و فعالیت های اجتماعی
 2. ناهماهنگی های داخلی، عدم شادی (مخصوصاً اگر سفره کثیف باشد)
 3. رازها و اسرار خانواده یا محرومیت

تعبیر خواب سفره

ابراهیم کرمانی گوید: دیدن سفره درخواب، دلیل بر سفری بود با منفعت و هر چند سفره در خواب نیکوتر و عظیم تر بیند، دلیل که منفعت آن بیشتر بود. اگر کوچک و تهی بیند، دلیل است که منفعت آن کمتر باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن سفر درخواب بر چهار وجه است.

 1. کنیز
 2. خدمتکار
 3. سفر
 4. کسب و معیشت (کسب معاش و روزی)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سفره در خواب همان است که در بیداری یعنی خوان گسترده ای است که در آن نعمت های بسیار نهاده اند. سفره نعمت است و خیر و برکت.

تعبیر خواب سفره نو و تمیز

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سفره نو داشت، دلیل است مال و نعمت یابد و کنیزکی صاحب جمال بخرد.

تعبیر خواب سفره کثیف

محمدبن سیرین گوید: اگر آن سفره چرکین بود، دلیل که آن کنیز زشت بود.

مطیعی تهرانی:

 • اگر در خواب سفره ای چرک و کثیف ببینید که بر آن غذاهای نیکو نهاده اند از راه غیر صحیح سود می برید و چنانچه سفره تمیز و درخشنده باشد و غذائی کثیف بر آن نهاده باشند تعبیر خلاف آن است.
 • اگر در خواب ببینیم که سفره ای گسترده اند و سفره چرک است و کثیف نشان آن است که در امر معاش ما خللی پیدا می گردد و از این رهگذر غصه دار می شویم

لوک اویتنهاو می گوید: کثیف: بی نظمی

تعبیر خواب سفره عظیم

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سفره پرنان و نعمت داشت، دلیل است از کنیزک منفعت یابد.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که سفره ای عظیم پیش روی شما گسترده اند یا سرمیزی نشسته اید که انواع غذاها روی آن هست خواب شما خبر می دهد که به نعمت می رسید ولی حق انتخاب دارید. از سفره هر کس به قدر شکمش غذا می گیرد و می خورد این خواب نیز می گوید به نعمت می رسید ولی به اندازه سهم خودتان حق برگزیدن دارید و باید انتخاب کنید. اگر دیدید سفره ای پر از غذاهای رنگارنگ گسترده اند و شما فقط نان و پنیر و سبزی گرفتید سهم شما از نعمت ها اندک است یعنی به جایی می رسید که امکان این است که خیلی زیاد متمتع و متنفع می شوید اما نصیب و سهم کمی می برید.

تعبیر خواب سفره کوچک

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید سفره ای محقر و کوچک پیش روی شماست نعمت مختصری حاصل می کنید.

تعبیر خواب غذا خوردن همراه دیگران

مطیعی تهرانی:

 • چنانچه ببینید که بر سفره ای نشسته اند و دیگران نیز هستند و می خورند و می ریزند خواب شما خبر می دهد شما ناظر اتلاف پول و سرمایه ای خواهید شد و کسانی هستند که به نا حق چیزهائی را تصاحب می نمایند. اگر آن ها را در خواب بشناسید در بیداری بیگانه هستند و اگر نشناسید در بیداری آشنایان شما این تجاوز را انجام می دهند.
 • سفره گستردن برای دیگران سودرسانی است و اگر کسی پیش روی شما سفره گسترد، به اندازه وسعت سفره به شما سود می رساند و همین تعبیر را دارد اگر کسی سفره را از پیش روی شما جمع کند یعنی او مانع سود بردن شما می گردد.

تعبیر خواب غذا خوردن با مرده

تعبیر خواب تکاندن سفره

مطیعی تهرانی: چنانچه سفره را بتکانید اقتصادی را هدر می دهید اگر چه چیزی در آن سفره نباشد. بعضی از معبران قدیمی نوشته اند تکاندن سفره بذل و کرم است.

تعبیر خواب سفره سفید

مطیعی تهرانی: رنگ سفره باید سفید باشد و چنانچه رنگ های غیر طبیعی داشته باشد نیکو نیست.

لوک اویتنهاو می گوید: سفید: نظم

تعابیر دیگر سفره و غذا خوردن در آن

مطیعی تهرانی:

 • اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما می گوید بوسیله کسی پولی به دست می آورید که تقریباً بدون زحمت و کوشش به چنگ شما می افتد.
 • اگر سفره ای گسترده و بساط چای را آماده نموده بودیم نشان آن است که محیطی گرم خواهیم داشت و در خانه و خانواده صاحب آرامش هستیم.
 • اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده اید و غذا می خورید و از آن غذا خوشتان می آید در سفر اقتصادی به دست می آورید.

منابع:

www.edreaminterpretation.org

منبع: setare.com
انتشار: 4 آذر 1399 بروزرسانی: 4 آذر 1399 گردآورنده: gogoryo.ir شناسه مطلب: 974

به "تعبیر خواب سفره و سفره انداختن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب سفره و سفره انداختن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید